Algemene Voorwarden

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Alkmaar op _02-03- 2008 onder nummer 37133930.
I-ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Werkingssfeer Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op tussen een consument en Kuqi Installatietechniek overeengekomen werk met betrekking tot een installatie, met uitzondering van onderhoud en service verricht binnen het kader van een Onderhouds- en Serviceabonnement.

Artikel 2 Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: natuurlijk persoon, consument niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf. KIT: Opdrachtnemer, Kuqi Installatietechniek, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Werk: Het totaal van de tussen de consument en KIT overeengekomen werkzaamheden en de daarbij behorende door KIT geleverde materialen. Installatie: (centrale)verwarmingsinstallatie, luchtbehandelinginstallatie, (warm)waterinstallatie, riolering, vloerverwarming, sanitaire voorzieningen en andere voorzieningen die zijn bestemd voor het gebruik, distributie, opslag of afvoer van gas en (hemel)water. Meer- en minderwerk: Door de consument gewenste toevoegingen aan respectievelijk verminderingen van het overeengekomen werk die leiden tot bijbetaling boven of inhouding op de overeengekomen aanneemsom. Stelpost: Een als zodanig in het aanbod c.q. de overeenkomst aangeduid bestedingsdoel met een daarbij genoemd geldbedrag, dat in de aanneemsom is begrepen en ten laste waarvan nader in de overeenkomst beschreven uitgave worden gebracht, waarbij het geldbedrag op een zodanig niveau moet zijn gesteld dat het bestedingsdoel met genoemde geldbedrag kan worden gerealiseerd. Garantie: Vastgestelde periode waarin kosteloos de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd, met uitzondering van het benodigde materiaal. Service: Het geheel van handelingen gericht op onderzoek naar en/of verhelpen van de oorzaak van een onverwacht opgekomen gebrek zoals bijvoorbeeld storing, verstopping of lekkage. Nazorg: Het kosteloos verhelpen van een onverwacht opgekomen gebrek indien deze in de garantie periode valt.
Regie: Het verhelpen gebreken en/of aanpassen van de bestaande installatie welke niet zijn genoemd in de overeenkomst. Dienstverlening: Hulp die een persoon, instantie of onderneming biedt aan het publiek. 2. Alle in deze voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief B.T.W.
II- AANBOD

Artikel 3 Aanbod van KIT 1. Het aanbod voor werk dat naar verwachting € 500,00 te boven zal gaan, wordt schriftelijk in tweevoud of langs elektronische weg gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 20 dagen na ontvangst. Op ieder aanbod zijn de volgende leden van dit artikel van toepassing. 2. Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen, die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door opdrachtgever mogelijk te maken. 3. Het aanbod vermeldt het tijdstip waarop dan wel de periode waarin met het werk kan worden begonnen en bevat een aanduiding van de duur van het werk. 4. Het aanbod geeft inzicht in de prijsvormingmethode die zal worden gehanteerd: aanneemsom of regie. – Bij de prijsvormingmethode aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen waartegen het werk wordt verricht. – Bij de prijsvormingmethode regie doet KIT een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (onder andere eenheidsprijzen per uur van te verrichten arbeid en eenheidsprijzen van benodigde materialen). Desgewenst geeft KIT, indien de situatie haar dat mogelijk maakt, een indicatie van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs. 5. Het aanbod vermeldt de betalingswijze. 6. De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen die door KIT of in haar opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van KIT. Zij mogen niet zonder toestemming aan derden ter hand worden gesteld of getoond. Zij mogen evenmin zonder haar toestemming worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend, dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door KIT gedaan verzoek franco aan haar te worden toegezonden. 7. Indien opdrachtgever het aanbod niet accepteert, is KIT gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met
het tot stand brengen van de offerte in rekening te brengen, mits zij opdrachtgever direct bij of na het vragen van het aanbod schriftelijk heeft gewezen op het bestaan van deze verplichtingen en op de hoogte van deze kosten. In geval KIT van de in dit lid bedoelde mogelijkheid gebruik maakt en opdrachtgever de desbetreffende kosten heeft voldaan, gaan de bij de offerte behorende tekeningen over in eigendom op opdrachtgever, onverminderd het intellectuele en industriële eigendomsrecht van KIT. 8. Indien KIT bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruik wil maken van opslagruimte van opdrachtgever, dient zij dit in het aanbod te vermelden. 9. Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.
III- TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 4 Totstandkoming 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door opdrachtgever. De aanvaarding gebeurt bij voorkeur en waar mogelijk langs schriftelijke of elektronische weg. In geval van elektronische opdrachtverlening door opdrachtgever bevestigt KIT langs elektronische weg de ontvangst van de opdracht aan opdrachtgever .

Artikel 5 Verplichtingen van KIT. 1. KIT zal het werk goed, deugdelijk en naar bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen normale werktijden van KIT, tenzij anders overeengekomen. Indien de opdracht van opdrachtgever aan KIT strekt tot het verlenen van service, is KIT verplicht om zich in te spannen om de oorzaak van het gebrek op te sporen en vervolgens de oorzaak van het gebrek te verhelpen. 2. KIT neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk. Een verhoging van de prijs als gevolg van wijzigingen van de voorschriften mag aan opdrachtgever worden doorberekend, mits KIT aantoont dat zij op het moment van sluiten van de overeenkomst niet van de wijziging op de hoogte kon zijn. 3. KIT is verplicht opdrachtgever te wijzen op de op het eerste gezicht kenbare en voor het werk relevante: – onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden; – onjuistheden in de door opdrachtgever verlangde werkwijze en constructies; – gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
– gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door of namens opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld; – onjuistheden in de door of namens opdrachtgever verstrekte gegevens; al het voorgaande voor zover deze zich voor of tijdens de uitvoering van het werk aan KIT openbaren en KIT ter zake deskundig moet worden geacht. 4. KIT is aansprakelijk voor schade, tenzij deze haar niet kan worden toegerekend, tot een bedrag van maximaal € 2.500.000,= per gebeurtenis. In afwijking van het voorgaande is KIT niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet naar behoren functioneren van een signaleringsysteem als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van KIT zelf. 5. KIT vrijwaart opdrachtgever tegen aanspraak van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van haar werk is toegebracht en te wijten is aan de nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van KIT zelf of van haar ondergeschikten of van andere door haar bij uitvoering van het werk ingeschakelde hulppersonen.

Artikel 6 Verplichtingen van opdrachtgever 1. Opdrachtgever stelt KIT in de gelegenheid het werk te verrichten. 2. Opdrachtgever zorgt er voor dat KIT tijdig kan beschikken over de door het werk benodigde goedkeuring (zoals vergunningen en ontheffingen) en de door hem voor het werk te verschaffen gegevens. KIT geeft hiervoor desgewenst aanwijzingen op haar vakgebied. 3. Opdrachtgever verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor zijn rekening. 4. Opdrachtgever draagt zorg voor een ongestoord gebruik van de in artikel 3 lid 8 bedoelde opslagruimte en zorgt als een goed bewaarder voor de zaken in de opslagruimte. 5. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van KIT behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient opdrachtgever KIT hiervan tijdig in kennis te stellen (minimaal 7 werkdagen voor aanvang). 6. Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door een omstandigheid die voor risico van opdrachtgever komt, dan dient opdrachtgever de daaruit voor KIT voortvloeiende schade te vergoeden indien deze aan de opdrachtgever kan worden toegerekend. 7. Opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
– onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden; – onjuistheden in de door opdrachtgever verlangde constructies en werkwijze; – gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht; – gebreken in materialen of hulpmiddelen die door opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld; – onjuistheden in de door of namens opdrachtgever verstrekte gegevens; – schades welke door derden zijn aangebracht na montage; – diefstal/schade van geleverde materialen welke zijn opgeslagen en/of gemonteerd; een en ander onverlet de plicht van KIT om opdrachtgever te waarschuwen op grond van artikel 5 lid 3. 8. In geval van een tekortkoming van KIT bij de uitvoering van de overeenkomst wijst opdrachtgever KIT daar schriftelijk op, met een duidelijke omschrijving van de tekortkoming en met een redelijke termijn om de tekortkoming te herstellen, tenzij KIT reeds door de enkele tekortkoming in verzuim is.

Artikel 7 Vertraging bij aanvang of voorzetting van het werk 1. Indien KIT haar verplichtingen ter zake van de aanvang of de voorzetting van het werk niet nakomt, dan sommeert opdrachtgever haar schriftelijk zo spoedig mogelijk met de uitvoering aan te vangen of het werk voort te zetten. Opdrachtgever kan er daarbij op wijzen dat hij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst als ontbonden zal beschouwen indien KIT 14 dagen na ontvangst van de brief in gebreke blijft. Opdrachtgever is in dat geval bevoegd het werk door een derde te doen uitvoeren of voortzetten. 2. Opdrachtgever heeft, indien hij van de in het vorige lid bedoelde mogelijkheid gebruik gemaakt, recht op schadevergoeding, waaronder begrepen de eventuele in redelijkheid gemaakte extra kosten om het werk door anderen te doen uitvoeren of voltooien. Opdrachtgever mag dit verrekenen met hetgeen hij KIT nog verschuldigd is.

Artikel 8 Beëindiging van het werk in onvoltooide staat 1. Opdrachtgever kan de uitvoering van het werk te allen tijde geheel of gedeeltelijk beëindigen. 2. Partijen zullen over en weer meewerken aan een gezamenlijke vastlegging van de feitelijke toestand van het werk op het moment van oplevering in onvoltooide staat. 3. Tot op het moment van oplevering in onvoltooide staat is KIT verplicht, tegen vergoeding,
maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van schade. 4. Opdrachtgever zal KIT de haar toekomende aanneemsom vergoeden, vermeerderd met de kosten van de in lid 3 bedoelde vergoeding(en) alsook met andere door de beëindiging ontstane kosten en verminderd met het niet geleverde en niet gemaakte kosten. 5. Indien de prijsvormingmethode is gehanteerd waarbij geen aanneemsom was vastgesteld, vergoedt opdrachtgever aan KIT de door KIT aan het werk bestede loon- en materiaalkosten, de in lid 3 bedoelde vergoedingen, de andere door beëindiging ontstane kosten, alsook de gederfde winst die KIT over het gehele werk zou hebben genoten.

Artikel 9 Meer- en minderwerk 1. Bij de prijsvormingmethode aanneemsom kan opdrachtgever nadat de overeenkomst is tot stand gekomen meer- en minderwerk opdragen, mits het saldo van de daaruit voorvloeiende verrekeningen niet meer bedraagt dan 15 % van de aanneemsom. 2. In geval van door opdrachtgever opgedragen meerwerk kan KIT alleen aanspraak maken op een verhoging van de prijs, indien hij opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de daaruit voorvloeiende prijsverhoging, tenzij opdrachtgever dit zelf reeds had moeten begrijpen. 3. Als de som van de uitgaven die ten laste van een stelpost worden gedaan, hoger of lager blijkt dan het bedrag van die stelpost, wordt de afwijking verrekend als zijnde meer- of minderwerk. 4. Meer- en minderwerk voor een bedrag van meer dan € 300,00 wordt voor of bij de opdracht daartoe schriftelijk vastgelegd, behoudens in spoedeisende omstandigheden. 5. Het ontbreken van een document laat de aanspraak van KIT respectievelijk opdrachtgever op verrekening van meerwerk respectievelijk minderwerk onverlet. In dat geval rust het bewijs van de opdracht op degene die de aanspraak maakt.

Artikel 10 Onvoorziene omstandigheden 1. Wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen, doet KIT hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan opdrachtgever. 2. Indien KIT opdrachtgever niet kan bereiken dient hij het werk te onderbreken, behalve indien de onvoorziene omstandigheden onmiddellijk handelen vereisen. 3. Eventuele extra kosten die KIT moet maken in verband met een onvoorziene omstandigheid die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door opdrachtgever worden vergoed. 4. Indien de onvoorziene omstandigheid niet onmiddellijk handelen vereist, dan zullen de partijen gezamenlijk de verdere uitvoering van het werk bepalen.

Artikel 11 Overmacht Wordt de uitvoering van het werk voor een der partijen onmogelijk door een oorzaak die hem/haar niet kan worden toegerekend, dan is deze gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de reeds feitelijk gemaakte kosten.

Artikel 12 Oplevering
1. Het werk is opgeleverd wanneer KIT aan opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard. 2. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd: – hetzij wanneer 8 dagen zijn verstreken nadat opdrachtgever van KIT de mededeling heeft ontvangen dat het werk is voltooid en opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden; – hetzij wanneer opdrachtgever de installatie (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan ingebruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is. 3. Bij overschrijding van een vast overeengekomen opleveringsdatum is KIT verplicht de door opdrachtgever hierdoor geleden schade te vergoeden, mits duidelijk is aangetoond dat hij de veroorzaker is. 4. Wanneer partijen een vermoedelijke datum van oplevering zijn overeengekomen, wordt het werk op of omstreeks deze datum opgeleverd.

IV- BETALING

Artikel 13 Vooruitbetalingen/zekerheid 1. KIT is gerechtigd bij een opdracht boven € 500,00 en voor ten hoogste 30 % van het eindbedrag vooruitbetaling te verlangen indien hij dienaangaande voldoende financiële zekerheid stelt. 2. KIT kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de opdrachtgever. 3. Na het sluiten van de overeenkomst kan KIT zekerheid bedingen indien hij goede grond heeft te vrezen dat opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. Indien en zolang opdrachtgever in dat geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is KIT gerechtigd de uitvoering van het werk te onderbreken, voor zover dit gerechtvaardigd is.

Artikel 14 Betalingen in termijnen
1. Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen gebeurt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Betaling dient in dat geval telkens plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de rekening.
2. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en KIT haar verplichtingen ter zake van de voortzetting van het werk niet nakomt, heeft opdrachtgever de bevoegdheid zijn betaling van een termijn op te schorten, onverminderd het bepaalde in artikel 8.

Artikel 15 De Eindafrekening
1. Binnen een redelijke termijn na oplevering dient KIT bij opdrachtgever de eindafrekening in.
2. In geval van toepassing van de prijsvormingmethode aanneemsom bevat de eindafrekening een duidelijke omschrijving van de oorspronkelijke opdracht en het eventueel opgedragen meer- en/of minderwerk.
3. In geval van toepassing van de prijsvormingmethode regie bevat de eindafrekening een specificatie van de gebruikte materialen en de kosten daarvan, van de gewerkte uren en de uur tarieven, en van de overige kosten. Heeft KIT een richtprijs genoemd, dan mag de richtprijs met niet meer dan 10 % worden overschreden, tenzij KIT opdrachtgever tijdig heeft gewaarschuwd voor een grotere overschrijding van de richtprijs.
4. Betaling van de eindafrekening vindt plaats binnen 14 dagen na ontvangst van de rekening.

Artikel 16 Niet nakomen betalingsverplichting

1. Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt, wordt hij wettelijk geacht zonder enige ingebrekestelling in verzuim te verkeren. Niettemin zendt KIT na het verstrijken van de betalingsdatum als bedoeld in artikel 14 lid 1 en artikel 15 lid 4 één betalingsherinnering, waarin zij opdrachtgever op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.
2. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan KIT rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum als bedoeld in artikel 14 lid 1 en artikel 15 lid 4 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.
3. KIT is na verloop van de in lid 1 bedoelde termijn van 14 dagen bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde bedrag. Indien KIT hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden buitenrechtelijke kosten voor rekening van opdrachtgever.
4. KIT blijft eigenaar van nog niet verwerkte materialen, totdat opdrachtgever aan zijn
betalingsverplichtingen heeft voldaan.
5. Indien KIT een door haar aan opdrachtgever verschuldigde betaling of schadevergoeding niet tijdig betaalt, dan wijst opdrachtgever haar per brief op haar verzuim. Indien KIT niet binnen 14 dagen na ontvangst van deze brief heeft betaald, wordt zij geacht – zonder verdere ingebrekestelling – in verzuim te verkeren. De leden 2 en 3 van dit artikel zijn in dat geval van overeenkomstige toepassing.

Artikel 17 Opschorting van betaling

1. Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan de overeenkomst, heeft de opdrachtgever het recht de betaling op te schorten, met dien verstande dat het op te schorten bedrag in een redelijke verhouding dient te staan tot het geconstateerde gebrek. 2. Indien het opgeschorte bedrag niet in redelijke verhouding staat tot het geconstateerde gebrek, heeft KIT het recht de in artikel 16 lid 2 bedoelde rente te vorderen over het te veel opgeschorte bedrag.

V-GARANTIE

Artikel 18 Garantie door KIT.
1. KIT garandeert dat eventuele gebreken in het werk die binnen 12 maanden na oplevering aan de dag treden kosteloos worden verholpen.
2. Tevens garandeert KIT gedurende een termijn van 1 jaar na oplevering dat de specificaties ten aanzien van de capaciteit en temperaturen, zoals vermeld in het aanbod, worden gehaald.
3. De garantietermijnen zoals genoemd in de leden 1 en 2 gelden, tenzij KIT en de opdrachtgever een langere garantietermijn schriftelijk zijn overeengekomen.
4. De garantie zoals bedoeld in de voorgaande leden vervalt indien: – gebreken aan de installatie niet zo spoedig mogelijk nadat ze ontdekt werden of redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden schriftelijk aan KIT zijn gemeld; – gebreken zijn veroorzaakt door een fout, onoordeelkundig gebruik of verzuim van opdrachtgever die de opdracht heeft gegeven of zijn rechtsopvolger, dan wel door van buiten komende oorzaken; – het gebrek geen gevolg is van het werk; – gedurende de garantieperiode geen periodiek onderhoud wordt verricht aan apparatuur die onderhoud behoeft; – opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, tenzij hij gebruik maakt van het recht de betaling op te schorten overeenkomstig artikel 17, met dien verstande dat de garantie niet vervalt in het geval opdrachtgever geen enkel verwijt kan worden gemaakt van het niet tijdig betalen.
5. De garantieregeling zoals verwoord in de voorgaande leden van dit artikel is niet van toepassing ten aanzien van: – ontstoppen van een afvoer; – gloeilamp, tl-lamp, led-bron, spaarlamp. 6. Het bepaalde in dit artikel laat onverlet de aansprakelijkheid van KIT op grond van de wet.

Artikel 19 Geschillen

1. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 20 Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met de opdrachtgever.
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

VI-SLOTBEPALINGEN

Artikel 21 Toepasselijk recht Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze algemene voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Alkmaar op ___02-03-2008 onder nummer 37133930.
Artikel I Werkingssfeer
Deze voorwaarden gelden voor Onderhouds- en Serviceabonnementen die vanaf 1 december 2008 worden gesloten en voor reeds gesloten Onderhouds- en Serviceabonnementen na kennisgeving aan de betreffende abonnees. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van het Onderhouds- en Serviceabonnement voor CV-(combi)toestellen tussen de consument en Kuqi Installatietechniek.
Artikel II Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Installatie: a. het complete toestel zoals door de fabrikant geleverd, inclusief een ingebouwde warm watervoorziening tot een inhoud van maximaal 30 liter en de kamerthermostaat en/of temperatuurregeling; b. de gasleiding, inclusief de gaskraan tot maximaal 2 meter vanaf de mantel van het toestel gemeten; c. de rookgasafvoer, met een maximale lengte van 3 meter, van kunststof, aluminium of roestvrij staal tot aan de daktoevoer of het bouwkundig kanaal; d. de koud- en warmwateraansluiting, inclusief inlaatcombinatie tot maximaal 2 meter vanaf de mantel van het toestel gemeten; e. de cv-aansluitingen aan het toestel tot aan de eerste koppeling, afsluiter, verdeler en overige appendages tot maximaal 2 meter vanaf de mantel van het toestel gemeten; f. de drukmeter, de vulkraan, het overstortventiel en het expansievat, mits in dezelfde ruimte geïnstalleerd als het toestel Abonnee: natuurlijk persoon, consument niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die een Abonnement heeft afgesloten met Kuqi Installatietechniek. KIT: Kuqi Installatietechniek, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Abonnement: Onderhouds- en Serviceabonnement. Storing: een gebrek aan (een onderdeel van) het toestel als gevolg waarvan adequaat functioneren ervan onmogelijk is geworden. 2. Alle bedragen in de consumentenmarkt zijn inclusief BTW.
Artikel III Toestellen die in aanmerking komen voor een Abonnement
1. Om een Abonnement te kunnen afsluiten en hierop een beroep te doen, moet een Installatie aan de volgende voorwaarden voldoen: a. Er mag geen achterstallig onderhoud zijn; b. De gasleidingen en be- en ontluchtingsopeningen moeten voldoen aan de landelijke norm NEN 1078 en NEN 2757; Ventilatievoorzieningen moeten voldoen aan de landelijke norm NEN 1087; c. De Installatie dient aangesloten te zijn overeenkomstig de voorwaarden NEN 1010; d. Een toestel mag niet asbesthoudend zijn; e. De gehele Installatie dient goed bereikbaar te zijn; f. Het toestel dient door KIT gekeurd te worden (middels een toestelkeuring voor een vast bedrag; zie artikel V lid 2 ) en indien nodig gesaneerd te zijn. De toestelkeuring is gratis wanneer het toestel aantoonbaar steeds in regelmatig onderhoud bij een erkend installateur geweest is (dit kan worden aangetoond door overlegging van een overeenkomst/factuur waaruit blijkt dat de laatste onderhoudsbeurt aan het toestel niet langer dan 2 jaar (voor open-gastoestellen: 1 jaar) geleden heeft plaatsgevonden). 2. CV-toestellen met een maximale capaciteit van 40 kW. 3. Alle merken en types komen voor een Abonnement in aanmerking. KIT behoudt zich echter het recht voor in uitzonderingsgevallen toestellen uit te sluiten, bijvoorbeeld wanneer daarvoor geen onderdelen voorradig zijn of deze niet onder normale condities of op redelijke termijn verkrijgbaar zijn. 4. Niet onder het Abonnement valt het reinigen van de kanalen en het inregelen van de ventielen van een mechanisch ventilatiesysteem en een warmteterugwin-installatie. Indien gewenst kunnen deze werkzaamheden door KIT worden uitgevoerd na offerte-aanvraag. Artikel IV Storingen die niet onder het Abonnement vallen

Niet onder het Abonnement en derhalve volledig aan de Abonnee in rekening gebracht, d.w.z. inclusief arbeidsloon en materiaal, vallen storingen:
1. die zijn ontstaan doordat er geen of geen juiste elektrische spanning aanwezig is op het toestel; 2. die zijn ontstaan doordat er geen gas of gasvoordruk op het toestel aanwezig is overeenkomstig de voorwaarden van de leverancier; 3. aan de installatiedelen die zijn veroorzaakt door blikseminslag, bevriezing of andere oorzaken van buitenaf; 4. door ondeskundige bediening, het in de onjuiste stand staan van schakelaars of door onjuiste instellingen; 5. door verstopping, door kalkafzetting en diffusie; 6. door capaciteitsproblemen aan een installatie die niet is geïnstalleerd door KIT; 7.in vervuilde rookgaskanalen en in rookgaskanalen die in bouwkundige constructies zijn weggewerkt; 8. door te veel/onvoldoende water of te veel lucht in de cv-installatie; 9. aan de programma’s van de kamerthermostaat en/of temperatuurregeling (herprogrammering valt derhalve niet onder het abonnement); 10. als gevolg van wijzigingen aan de installatie die de goede werking van het toestel nadelig kunnen beïnvloeden en/of de installatie onbereikbaar maken en niet door KIT zijn aangebracht.
Artikel V Ingangsdatum en toestelkeuring
1. Na aanvaarding en ondertekening door de consument van het door KIT gedane aanbod, gaat het Abonnement in op de dag dat KIT het Abonnement ondertekent. 2. Alvorens KIT het Abonnement aanvaardt, zal er tegen een vast bedrag voor rekening van de consument, een toestelkeuring plaatsvinden. Blijkt het toestel bij de toestelkeuring niet aan de eisen (zie artikel III) te voldoen dan komt het toestel niet in aanmerking voor een Abonnement.

Artikel VI Looptijd en beëindiging Abonnement 1. Alle Abonnementen lopen steeds tot en met 31 december van het kalenderjaar. De minimale
looptijd van het Abonnement is 2 jaar. 2. Beide partijen kunnen het Abonnement na het verstrijken van de initiële duur zoals is bepaald in lid 1 schriftelijk opzeggen vóór 1 december van ieder kalenderjaar. Zonder schriftelijke opzegging wordt het Abonnement stilzwijgend verlengd met een jaar. 3. Tussentijdse beëindiging is mogelijk bij verkoop van de woning waarin het betreffende toestel is geïnstalleerd middels schriftelijke opzegging en met inachtneming van een termijn van 30 dagen. Het Abonnement eindigt dan per de eerstvolgende factuurdatum. 4. Tariefsverhoging boven de indexering genoemd in artikel VII lid 3 geeft u het recht het Abonnement binnen 30 dagen nadat de tariefsverhoging aan u is meegedeeld schriftelijk op te zeggen vanaf de ingangsdatum van deze tariefsverhoging. 5. KIT is te allen tijde gerechtigd het Abonnement tussentijds te beëindigen, indien Abonnee tekort schiet in het nakomen van enige verplichting uit hoofde van het Abonnement.
Artikel VII Betalingen 1. Het verschuldigde bedrag wordt per jaar vooraf betaald. Het bedrag wordt automatisch van de bank- of girorekening van Abonnee afgeschreven. 2. Voor dit Abonnement gelden de tarieven zoals die door KIT vóór of uiterlijk bij het aangaan van het Abonnement zijn verstrekt. 3. De overeengekomen tarieven kunnen eenmaal per kalenderjaar worden aangepast. In beginsel zal de abonnementprijs worden aangepast aan de indexering op basis van de Tabel Regelingslonen Bouwnijverheid en Installatiebedrijven van het CBS. 4. Betalingen van loon- en materiaalkosten (daar waar van toepassing) worden per eenmalige machtiging automatisch afgeschreven van het giro/bankrekeningnummer van Abonnee. 5. Tussentijdse beëindiging van het Abonnement geeft geen recht tot restitutie van het abonnementsbedrag over de nog resterende looptijd.
Artikel VIII Niet thuis voor onderhoud
Indien KIT na schriftelijke aankondiging van de contractuele onderhoudsbeurt niemand thuis aantreft, wordt bericht achtergelaten waarin Abonnee wordt verzocht contact met KIT op te nemen. Wanneer Abonnee aan dit verzoek geen gehoor geeft zal KIT Abonnee dit nogmaals schriftelijk verzoeken. Wanneer Abonnee zonder geldige reden geen gehoor geeft aan dit tweede verzoek geldt dat KIT aan haar verplichtingen voor het verrichten van een onderhoudsbeurt heeft voldaan.

Artikel IX Rechtskeuze
Het Nederlands recht is van toepassing op Abonnementen die op basis van deze algemene voorwaarden zijn gesloten.